Obec Doľany

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Monika Kotradyová

Adresa dodávateľa: Torysky

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Nákup pozemku registra "E", označeného parcelným číslom KN č. 60/3 druh pozemku orná pôda o výmere 156 m2 v podiele ½ v pomere k celku a pozemku registra "E", označeného parcelným číslom KN č. 60/4 druh pozemku orná pôda o výmere 117 m2 v podiele 1/2 v pomere k celku

Označenie nehnuteľnosti: pozemok pozemky ; List vlastníctva číslo: 239; Katastrálne územie: Doľany; Parcela číslo: 60/3, 60/4;

Zmluvná cena: 409.50 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.04.2017

Datum zverejnenia: 02.05.2017

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva Kotradyová pdf.pdf ( veľkosť: 209,9 KB, aktualizované: Utorok 02. Máj 2017 10:22 )