Obec Doľany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.01.2020 Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta na trh práce 3" Opatrenie č. 2.
č. 20/36/054/5
20292.15 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 27.01.2020
20.01.2020 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku
č.20/36/052/1
3859.80 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 20.01.2020
13.12.2019 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
č. 19/36/052/225
2332.80 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 12.12.2019
12.12.2019 Predmetom je zabezpečenie auditu individuálnej účtovnej závierky k 31.12. 2018
600.00 € s DPH Obec Doľany AV Audit, s.r.o. 28.11.2019
02.12.2019 Predmetom je úprava práv a a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov v rámci NP "Cesta na trh práce 3"-Opatrenie č.
č. 19/36/054/104
21133.17 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 28.11.2019
26.11.2019 Zmena článku III. bod 1 Zmluvy - ceny za odber, prepravu a zneškodnenie KO a článku III. bod 4 a bodu 7.
č. 14
0.00 € s DPH Obec Doľany Brantner NOVA s.r.o. 19.11.2019
28.10.2019 Predmetom tejto Zmluvy je vytváranie podmienok na dosiahnutie cieľov Projektu prostredníctvom poskytovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce.
č. 2019/001673-017
0.00 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR 28.10.2019
18.10.2019 Predmetom je realizácia ozvučenia akustickým výstražným signálom v obci Doľany.
č.ZOD SK940/4/2019
9600.00 € s DPH Obec Doľany EMPEMONT Slovakia, s.r.o. 01.10.2019
08.10.2019 poskytovanie telekomunikačných služieb
č. 841
0.00 € s DPH Obec Doľany Slovak Telekom,a.s. 27.08.2019
01.10.2019 Predmetom je záväzok dodávateľa poskytovať riadne a včas stravovacie služby pre stravníkov odberateľa - pre deti Materskej školy Doľany
0.00 € s DPH Obec Doľany Základná škola s MŠ Spišský Hrhov, Školská jedáleň 02.09.2019
13.09.2019 Predmetom je záväzok poskytovateľa vypracovať pre objednávateľa ŽoNFP OP Ľudské zdroje, Pr.os 6, Šp. cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, Zameranie-Podpora dobudovania zákl. technickej infraštruktúry, Kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 za podmienok dojednaných v Zmluve
č. 100919
990.00 € bez DPH Obec Doľany CS Consulting International, s.r.o. 10.09.2019
03.09.2019 Predmetom je poskytnutie dotácie na projekt" Zabezpečenie technickej vybavenosti - vypracovanie projektovej a stavebnej dokumentácie pre výstavbu bytov n.š. v obci Doľany"
6000.00 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR 15.08.2019
12.08.2019 Predmetom dodatku je zmena financovania.
č. 19/36/052/105
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 05.08.2019
12.08.2019 Predmetom dodatku je zmena financovania.
č. 19/36/052/106
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 05.08.2019
02.08.2019 Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie na realizáciu projektu "Kanalizácia Doľany - kanalizácia splašková pre IBV"
č. 134693 08U01
165000.00 € s DPH Obec Doľany Environmentálny fond 25.07.2019
Zobrazených 16 - 30 z celkových 263.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 17 18