Obec Doľany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.06.2017 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec a poskytovaní FP príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov na OOPP, úrazové poistenie a časti nákladov na pracovné náradie.
č.17/36/052/343
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 26.06.2017
23.06.2017 Predmetom Zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce.
č. 37762
3000.00 € s DPH Obec Doľany Dobrovoľná požiarna ochrana SR 23.06.2017
06.06.2017 Zmena čl. 4 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 20.11.2002
Dodatok IV.
0.00 € s DPH Obec Doľany Obec Sp. Hrhov a spol. 19.01.2017
02.06.2017 Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, vzájomných práv a povinností zmluvných strán v záujme dosiahnutia účelu tejto Zmluvy. Účelom je zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce v Obci v rámci projektu financovaného z prostriedkov ESF a prostriedkov ŠR.
USVRK-OIP-2017/563-1
0.00 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR 01.06.2017
29.05.2017 Zmena bodu 4 čl.II.kúpnej zmluvy
0.00 € s DPH Obec Doľany Ing. Štefan Šilon a spol. 25.05.2017
15.05.2017 Nákup pozemkov, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 239, a to pozemok registra "E", označený parcelným číslom KN č. 60/3 druh pozemku orná pôda o výmere 156 m2 a pozemok registra "E", označený parcelným číslom KN č. 60/4 druh pozemku orná pôda o výmere 117 m2 do podielového spoluvlastníctva, a to obidva pozemky v podiele ½ v pomere k celku.
409.50 € s DPH Obec Doľany TATRA AGROLEV, s.r.o. 10.05.2017
02.05.2017 Nákup pozemku registra "E", označeného parcelným číslom KN č. 60/3 druh pozemku orná pôda o výmere 156 m2 v podiele ½ v pomere k celku a pozemku registra "E", označeného parcelným číslom KN č. 60/4 druh pozemku orná pôda o výmere 117 m2 v podiele 1/2 v pomere k celku
409.50 € s DPH Obec Doľany Monika Kotradyová 28.04.2017
26.04.2017 Predmetom je poskytovanie FP zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ.
č. 3/2017/§ 54-ŠnZ
11569.68 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 25.04.2017
19.04.2017 Nákup pozemku v kat. území Doľany, okres Levoča, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 261 pozemku registra "E", označeného parcelným číslom KN č. 61/26 druh pozemku orná pôda o výmere 326 m2.
733.50 € s DPH Obec Doľany Cecília Hrončeková a spol. 18.04.2017
13.04.2017 Nákup pozemkov, zapísaných na liste vlastníctva č. 3 pozemkov registra "C", označených parcelným číslom KN č. 183/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2 a 184/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 580 m2.
0.00 € s DPH Obec Doľany Ing. Štefan Šilon a spol. 12.04.2017
13.04.2017 Nákup pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 250 pozemku registra "E" označenom parcelným číslom KN č. 60/5 druh pozemku orná pôda o výmere 111 m2.
333.00 € s DPH Obec Doľany Ing. Štefan Šilon a spol., 12.04.2017
06.04.2017 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku
č. 17/36/012/8
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 03.03.2017
17.03.2017 úprava obchodného mena spoločnosti Geosense SK,s.r.o. na Cleerio SK, s.r.o.
č. 1
0.00 € s DPH Obec Doľany Cleerio SK s.r.o. 21.02.2017
24.02.2017 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na AČ
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 24.02.2017
23.02.2017 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec.
č. 17/36/012/4
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 31.01.2017
Zobrazených 91 - 105 z celkových 263.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 17 18