Obec Doľany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.07.2017 Úrazové poistenie UoZ, ktoré vykonávajú MOS pre obec
č. 5190031151
13.00 € s DPH Obec Doľany Komunálna poisťovňa, a.s. 30.06.2017
17.07.2017 Predmetom je záväzok pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované tejto zmluve do distribučnej sústavy.
č. ZoP/2017/478
0.00 € s DPH Obec Doľany Východoslovenská distribučná,a.s. 17.07.2017
11.07.2017 Zabezpečenie auditu individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie r. 2016 a overenie súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou
600.00 € s DPH Obec Doľany AV Audit, s.r.o. 05.05.2017
30.06.2017 Predmetom je pôžička vo výške 2500,- Eur.
2500.00 € s DPH Obec Doľany Martin Hamburg 30.06.2017
27.06.2017 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec a poskytovaní FP príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov na OOPP, úrazové poistenie a časti nákladov na pracovné náradie.
č.17/36/052/343
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 26.06.2017
23.06.2017 Predmetom Zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce.
č. 37762
3000.00 € s DPH Obec Doľany Dobrovoľná požiarna ochrana SR 23.06.2017
06.06.2017 Zmena čl. 4 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 20.11.2002
Dodatok IV.
0.00 € s DPH Obec Doľany Obec Sp. Hrhov a spol. 19.01.2017
02.06.2017 Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, vzájomných práv a povinností zmluvných strán v záujme dosiahnutia účelu tejto Zmluvy. Účelom je zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce v Obci v rámci projektu financovaného z prostriedkov ESF a prostriedkov ŠR.
USVRK-OIP-2017/563-1
0.00 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR 01.06.2017
29.05.2017 Zmena bodu 4 čl.II.kúpnej zmluvy
0.00 € s DPH Obec Doľany Ing. Štefan Šilon a spol. 25.05.2017
15.05.2017 Nákup pozemkov, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 239, a to pozemok registra "E", označený parcelným číslom KN č. 60/3 druh pozemku orná pôda o výmere 156 m2 a pozemok registra "E", označený parcelným číslom KN č. 60/4 druh pozemku orná pôda o výmere 117 m2 do podielového spoluvlastníctva, a to obidva pozemky v podiele ½ v pomere k celku.
409.50 € s DPH Obec Doľany TATRA AGROLEV, s.r.o. 10.05.2017
02.05.2017 Nákup pozemku registra "E", označeného parcelným číslom KN č. 60/3 druh pozemku orná pôda o výmere 156 m2 v podiele ½ v pomere k celku a pozemku registra "E", označeného parcelným číslom KN č. 60/4 druh pozemku orná pôda o výmere 117 m2 v podiele 1/2 v pomere k celku
409.50 € s DPH Obec Doľany Monika Kotradyová 28.04.2017
26.04.2017 Predmetom je poskytovanie FP zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ.
č. 3/2017/§ 54-ŠnZ
11569.68 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 25.04.2017
19.04.2017 Nákup pozemku v kat. území Doľany, okres Levoča, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 261 pozemku registra "E", označeného parcelným číslom KN č. 61/26 druh pozemku orná pôda o výmere 326 m2.
733.50 € s DPH Obec Doľany Cecília Hrončeková a spol. 18.04.2017
13.04.2017 Nákup pozemkov, zapísaných na liste vlastníctva č. 3 pozemkov registra "C", označených parcelným číslom KN č. 183/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2 a 184/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 580 m2.
0.00 € s DPH Obec Doľany Ing. Štefan Šilon a spol. 12.04.2017
13.04.2017 Nákup pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 250 pozemku registra "E" označenom parcelným číslom KN č. 60/5 druh pozemku orná pôda o výmere 111 m2.
333.00 € s DPH Obec Doľany Ing. Štefan Šilon a spol., 12.04.2017
Zobrazených 76 - 90 z celkových 252.
1 2 3 4 6 8 9 10 16 17