Obec Doľany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.03.2019 Nehnuteľnosti v k.ú. Doľany parc. č. KN "C" 74 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 67 m2 a nehnuteľnosti- stodoly, postavenej na parc. č. KN "C" 74
2800.00 € s DPH Obec Doľany F. Dzuriková, M. Grigerová, P. Jaroš, A.Olekšáková 15.03.2019
25.02.2019 Predmetom je poverenie prevádzkovateľa spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľom
0.00 € s DPH Obec Doľany MADE, s.r.o. 20.02.2019
14.02.2019 Úprava práva a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
18/36/052/307
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 12.02.2019
14.02.2019 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť
18/36/052/308
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 12.02.2019
14.02.2019 Predmetom je záväzok poskytovateľa spracovať pre objednávateľa žiadosť o poskytnutie NFP
2400.00 € s DPH Obec Doľany ROZVOJ SPIŠA n.o. 11.02.2019
31.01.2019 Predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonávať údržbu, sledovanie technického stavu a opravy plynárskeho zariadenia
č.ZoÚaO 9/2019/RCS
0.00 € s DPH Obec Doľany SPP-distribúcia, a.s. 29.01.2019
31.01.2019 Predmetom je prenechanie nájomcovi do užívania plynárenské zariadenie - plynovod
NZ1E9/2019/rcs
0.00 € s DPH Obec Doľany SPP-distribúcia, a.s. 28.01.2019
18.01.2019 Predmetom zmluvy je záväzok VSD, a.s. vykonať vo vlastnom mene preložku elektroenergetických zariadení
č. 001/2019
0.00 € s DPH Obec Doľany Východoslovenská distribučná, a.s. 08.01.2019
14.01.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania aktivačnej činnosti
č. 519044955
45.50 € s DPH Obec Doľany Komunálna poisťovňa 01.01.2019
14.01.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania aktivačnej činnosti
č. 519044956
52.00 € s DPH Obec Doľany Komunálna poisťovňa 01.01.2019
08.01.2019 Zmena č. 3 Doba trvania Zmluvy, bodu 3.3
č. 1
0.00 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR 27.12.2018
03.01.2019 Predmetom je úprava práva povinností účastníkov pri zabezpečení a výkone MOS
č. 18/36/012/58
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 31.12.2018
14.12.2018 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti a poskytovaní fin. príspevku na úhradu časti nákladov
č. 18/36/052/307
1730.40 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 13.12.2018
14.12.2018 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti a poskytovaní fin. príspevku na úhradu časti nákladov
č. 18/36/052/308
3835.20 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 13.12.2018
14.12.2018 Poskytovanie internetových služieb
č. 7610
0.00 € s DPH Obec Doľany LEVONET, s.r.o. 06.12.2018
Zobrazených 31 - 45 z celkových 252.
1 3 5 6 7 8 9 16 17