Obec Doľany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
04.07.2019 Predmetom je záväzok zhotoviteľa vypracovať Zmeny a doplnky č.2/2019 Územného plánu obce Doľany.
č. 0206/2019
3780.00 € s DPH Obec Doľany Ateliér URBEKO, s.r.o. 04.07.2019
21.06.2019 Predmetom je poskytovanie príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov na OOPP, úrazové poistenie UoZ.
č. 19/36/052/105
2041.20 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 21.06.2019
21.06.2019 Predmetom je poskytovanie finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov na OOPP, úrazové poistenie UoZ , časti nákladov na pracovné náradie
č. 19/36/052/106
6127.20 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 21.06.2019
19.06.2019 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri výkone MOS pre obec
č. 19/36/012/17
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 17.06.2019
11.06.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre vydanie povolenia na výstavbu materskej školy v obci Doľany
12500.00 € s DPH Obec Doľany ARCHGRUP SK, s.r.o. 30.04.2019
31.05.2019 Predmetom je úprava práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom NFP
I312041U09101
14820.00 € s DPH Obec Doľany Implementačná agentúra MPSVR SR 30.05.2019
30.05.2019 Zmena termínu zhotovenia diela
3664.00 € s DPH Obec Doľany Mgr. M.Sc. Tatiana Hutyrová 20.05.2019
07.05.2019 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že za podmienok uvedených v Zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavbu: "Kanalizácia Doľany-kanalizácia splašková pre IBV
č. 17/2019
173695.42 € s DPH Obec Doľany MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 24.04.2019
26.04.2019 Predmetom je poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta na trh práce 2"
č. 19/36/054/38
21052.20 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 26.04.2019
24.04.2019 Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní.
č. 19/36/51A2/14
3368.34 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 24.04.2019
17.04.2019 Predmetom je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
č. 19
6315.66 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 17.04.2019
21.03.2019 Nehnuteľnosti v k.ú. Doľany parc. č. KN "C" 74 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 67 m2 a nehnuteľnosti- stodoly, postavenej na parc. č. KN "C" 74
2800.00 € s DPH Obec Doľany F. Dzuriková, M. Grigerová, P. Jaroš, A.Olekšáková 15.03.2019
25.02.2019 Predmetom je poverenie prevádzkovateľa spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľom
0.00 € s DPH Obec Doľany MADE, s.r.o. 20.02.2019
14.02.2019 Úprava práva a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
18/36/052/307
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 12.02.2019
14.02.2019 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť
18/36/052/308
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 12.02.2019
Zobrazených 31 - 45 z celkových 263.
1 3 5 6 7 8 9 17 18